خدمات حقوقی استارتاپ ها

گروه حقوقی دادآر آماده است با ارائه کلیه خدمات حقوقی سایبری به استارتاپ ها از آغاز با ثبت نام دامنه و علامت تجاری، ارائه خدمات مشاوره حقوقی، تنظیم قراردادها و پیگیری پرونده ها جهت رشد و پیشرفت شان همراه باشد.