نمونه قرارداد عدم افشای اطلاعات(NDA)

قرارداد عدم افشای اطلاعات: انعقاد توافق نامه یا قرارداد عدم افشای اطلاعات که به NDA نیز معروف است امروزه به دلیل رقابت شدید در عرصه تجارت و تکنولوژی در جهت مشخص نمودن ابعاد و محدوده اسرار تجاری اشخاص حقیقی و …