مسدودی حساب بانکی، علل مسدودی حساب و چگونگی رفع مسدودی حساب

    علل مسدودی حساب بانکی: علل مسدود شدن حساب بانکی و به تبع آن چگونگی رفع انسداد حساب بانکی نیز متعدد است. مهم ترین این علل عبارت اند از: ۱- مقررات داخلی بانک ها:مانند راکد ماندن طولانی مدت حساب …