سرقت اینترنتی یا رایانه ای و مجازات آن

سرقت: به موجب قانون مجازات اسلامی سرقت، ربودن مال متعلق به دیگری است. تعریف سرقت اینترنتی یا رایانه ای: به موجب قانون جرایم رایانه ای سرقت  اینترنتی یا رایانه ای یعنی؛ ربودن داده های متعلق به دیگری. در واقع قانون …