یکی از مشکلات متداول در مشاوره های حقوقی با گروه حقوقی دادآر سوال در مورد گم شدن کارت بانکیست. بدین صورت که فرد کارت بانکی خود را گم کرده و در مواردی از وی سرقت شده، اما متوجه سرقت نشده و گمان می کرده مفقود شده است و چون موجودی حساب ناچیز یا صفر بوده صاحب حساب اقدامی جهت ابطال عابر بانک و اطلاع به بانک مربوطه ننموده است. در حالی که بعدا از صاحب حساب به دلیل برداشت غیر مجاز از حساب دیگران و واریز وجه به کارتش شکایت شده است. در این حالت چه باید کرد؟