سلام حساب من به مبلغ ۲۰ میلیون مسدود و به حساب شاکی واریز شده و از آنجا که رای دادگاه غیابی صادر شده من میتوانم واخواهی بدم و رای دوباره صادر بشه و پول را از شاکی بگیرن ممنون