سلام
ایا امکان شکایت از فردی که در اینستاگرام اقدام به دعانویسی میکند، وجود دارد؟