با سلام  
من مقداری پول را به حساب برادرم اشتباهاتی واریز کردم 
متوجه شدم که حساب برادرم مسدود است و دستور قضایی دارد و یک ماه است که مسدود شده 
آیا من میتوانم درخواست بازگشت پول م را داشته باشم.