۱۵روز پیش تو اینستا خرید پوشاک انجام دادم ولی هنوز بدستم نرسیده و شماره تلفنش خاموش و منم انفالو کرده باید چکارکنم شماره حسابشو دارم از روی کد ملی میشه پیداش کرد