حساب بانکی من چند ماه مسدود شده.قبلا به حسابم چند بار پول واریز شد اما توهمون ثانیه برداشتن. به بانک رفتن توضیح دادم گفتن مشکلی نیست اومده و برداشت شده. بعد یه ماه حسابم مسدود شد