آیا پیام ها و اکانت پاک شده تلگرام قابل رد یابی اند؟ شخصی مزاحمم شده ولی اول پیاما و بعد اکانت شو پاک کرده . شکایت کنم پیداش میکنن ؟