مجازات سرقت و جعل هویت چیست؟
گروه حقوقی دادآر عضو سایت 2 سال قبل

سرقت و جعل هویت در قوانین ایران مستقلا جرم انگاری نشده و مجازاتی برای آن تعیین نشده است. اما بسته به اینکه سرقت و جعل هویت از چه طریقی رخ داده یا هدف از این سرقت و جعل هویت چیست به تشخیص قاضی قابل مجازات است. مثلا آیا سرقت مدارک هویتی شما و از طریق انجام عملیات بانکی وجوهی کسب شده یا با ایجاد  اکانتی به نام شما در فضای مجازی مطالب مستهجن یا کذب منتشر شده باشد مجازات ها می تواند متفاوت باشد.