مجازات توهین و تهدید سایبری چیست؟
گروه حقوقی دادآر عضو سایت 2 سال قبل

با توجه به اینکه در قانون جرایم رایانه ای برای توهین و تهدید رایانه ای مجازات مستقلی در نظر گرفته نشده است مجازات این جرایم تابع قانون تعزیرات است. به موجب مواد ۶۶۸ و ۶۶۹ قانون تعزیرات تهدید می تواند بین دو ماه تا دو سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق در پی داشته باشد و مجازات توهین به افراد نیز مطابق ماده۶۰۸  همین قانون تا ۷۴ ضربه شلاق و یا تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.