شخصی پول قرض گرفته و بر نمی گرداند. درخواست ایشان برای قرض کردن و فیش واریزی برای او و درخواست پس دادن پول در تلگرام موجود است. باید برای شکایت به دادسرای جرایم رایانه ای مراجعه کرد؟
گروه حقوقی دادآر عضو سایت 2 سال قبل

خیر. قرض دعوای حقوقی است نه کیفری. بنابراین باید برای مطالبه مبلغ قرض اگر کمتر از بیست میلیون تومان است از شورای حل اختلاف و برای مبالغ بیشتر  از طریق دادگاههای حقوقی موضوع  پیگیری شود. محتویات تلگرام باید به عنوان دلیل ارایه شوند.