تعداد صفحات کتاب تیراژ ۳۰ جلد تیراژ ۵۰ جلد تیراژ ۱۰۰ جلد تیراژ ۱۵۰ جلد
۵۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰
۱۰۰ ۵۷۰,۰۰۰ ۶۳۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۹۱۰,۰۰۰
۱۵۰ ۶۴۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
۲۰۰ ۷۲۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰

قیمت ها به تومان می باشند